No Title by Mette Edvardsen (NO)

EVENT INFORMATION

NO (See english below)
12. Mars @ 20.00 (dørene åpner 19.00)
No Title - Mette Edvardsen (NO)
Billetter: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å kjøpe billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen. PLIS GI BESKJED OM DU IKKE KOMMER LIKEVEL - FÅ PLASSER.

Endelig får vi Mette Edvardsen på besøk igjen her på Rimi/Imir!! Vi har siden våren i fjor prøvd å få til et større samarbeid med kuraterte forestillinger, men grunnet corona situasjonen har dette vist seg å være litt vanskelig. Vi er super begeistra for likevel presentere 'No Title' her på huset, så dette vil du ikke gå av.
________________________________________

No Title
Mette Edvardsen (NO)

No Title handler om hvordan virkeligheten eksisterer i språket og hvordan det strekker seg ut i det reelle rommet. Den handler om hvordan minnet og fantasien blandes. Den handler om ting og hvordan ting kan være der og ikke være der på samme tid, og at hva som definerer dette er ulikt. Den handler om ting som er borte og om ting som blir igjen. No Title handler om bevisstheten om at alle ting er forgjengelige og at ingenting varer evig. Den handler om ting som har blitt borte før tiden og ting som aldri helt forsvinner. Den handler om hva forestillingen er, hva den kan gjøre, hva den er for, hva slags kraft og begrensninger den kan ha. Den handler om gapet mellom en verden og våre ideer om den, det uovervinnelige gapet mellom tanke og erfaring, mellom her og der. No Title er en skriving i rommet, en skriving som er både legger til og trekker fra. Det er en skriving som tegner og visker ut, som beveger seg og stopper opp, som ser på ting som ikke er der og bringer tilbake det som er i stedet.

Av og med: Mette Edvardsen.
Produksjon: Mette Edvardsen/Athome.
Co-produksjon: Kaaitheater (Brussels), BUDA/ NEXT Festival (Kortrijk), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT Teatergarasjen (Bergen), Black Box teater (Oslo).
Støttet av: Vlaamse Gemeenschap, Norsk Kulturråd.
Takk til: Heiko Gölzer, Mari Matre Larsen.
No Title hadde premiere i 2014.

Foto: Lilia Mestre
Grafisk design: Michaël Bussaer

***Merk – Edvardsen vil også ta del i en kunstnerpresentasjon/ boklansering/ samtale lørdag 13. Mars @ 13.00***

*******************************
EN
12. March @ 20.00 (doors open @ 19.00)
No Title - Mette Edvardsen (NO)
Tickets: 150kr/ 100Kr student

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to buying your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you're attending. PLEASE LET US KNOW IF YOU CAN' COME AFTER ALL- FEW SEATS.

Finally we can welcome back Mette Edvardsen at Rimi/Imir again!! Since spring last year we've tried to make a bigger colaboration work, but due to the corona situation that' been a bit difficult to make happen. We're really excited to present 'No Title' here at Rimi/Imir. You don't wanna miss this!!
____________________________________

No Title
Mette Edvardsen (NO)

No Title is about how reality exists in language and how this extends into real space. It is about how memory and imagination blur. It is about things and how things can be there and gone at the same time, and that what defines this is various. It is about things that are gone and about things that remain. No Title is about the awareness that all things are impermanent and that nothing lasts forever. It is about things that have gone before their time and things that never quite disappear. It is about what the piece and its making is, what a piece can do, what it is for, what its power and limit could be. It is about the gap between a world and our ideas of it, the invincible gap between thought and experience, between here and there. No Title is a writing in space, a writing that is both additive and subtractive. It is a writing that traces and erases, that moves and halts, that looks at things that are not there and recovers that which is instead.

created and performed by Mette Edvardsen
production: Mette Edvardsen/ Athome
co-production: Kaaitheater/ Brussels, BUDA/ NEXT Festival/ Kortrijk, Teaterhuset Avant Garden/ Trondheim, BIT/ Bergen, Black Box teater/ Oslo
supported by: Vlaamse Gemeenschap, Norsk Kulturråd
special thanks to: Heiko Gölzer, Mari Matre Larsen

photo by: Lilia Mestre
graphic design by: Michaël Bussaer

***please note Edvardsen will participate in an artist presentation/ book launch/ conversation on Saturday 13th. March @ 13.00***